Salgsbetingelser Pixelflash Ltd

Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Pixelflash Ltd (heretter PF) så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Med “kunde” menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en tjeneste fra PF. Med varer menes også tjenester levert av PF.

Oslo - 01. Januar 2015

Ordrens gyldighet

En ordre er gyldig når ordrebekreftelsen er mottatt. Ordrebekreftelsen gis pr. e-post. Ved ordrebekreftelse er det implisitt gitt at kunden godtar å følge PF sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er levert, varen er avbestilt eller PF skriftlig pr. e-post kansellerer ordren.

Innlevering av materiell

Materiellet leveres digitalt, såfremt annet ikke er avtalt. Ferdig stillelses dato settes utifra avtalt mottak. Ved forsinkelse i forhold til avtalt dato, forskyves ferdig stillelses dato.

Bruksrett av design / kildekode

Avtalt bruksrett for designet erverves juridisk først når full betaling har skjedd i henhold til fakturaens betingelser. Ervervet bruksrett for designet, kan ikke videreselges uten avtale.

Priser

Inkludert i alle priser er en korrektur av design. Ytterligere korrek-turer som medfører endring i design faktureres pr. time, minimum en time. PF er ikke ansvarlig for trykkfeil eller faktafeil i trykksaker etter at kunde har godkjent korrektur. Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift og eventuelle miljøavgifter. Frakt av varer kommer i tillegg.

Betalingsbetingelser og levering

Dersom kunde ønsker endring i den avtalte leveranse som medfører at leveringsforpliktelsenes karakter og/eller omfang blir annerledes enn forutsatt, har PF rett til å kreve endring i vederlag og/eller tidsplaner. Inntreffer force majeure forlenges leveringstiden med den tid forece-majeure-situasjonen varer.

Kontraktssummen faktureres ved levering. Faktura forfaller til betaling pr 10 dager regnet fra fakturadato. Med mindre annet er avtalt, skal kjøper ved forsinket betaling betale morarenter i henhold til lov av 17. desember 1967 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

Mangler eller feil ved leveransen

Dersom leveransen ikke inneholder alle varene kunde har bestilt, eller kunde har fått levert feil varer, ber vi kunde ta kontakt med PF snarest mulig så vil vi rette opp i feilen dersom dette skyldes forhold som kunde ikke er skyld i. Dersom det er skade på leveransen må transportør underrettes uten ugrunnet opphold.

Brudd på salgsbetingelser

En avtale om et salg anses som brutt dersom kunde velger å ikke holde seg til de salgbetingelsene som det ble avtalt ved inngåelse av ordren. Dette bruddet fritar også PF til å ikke nødvendigvis følge standard salgsbetingelser. Utgifter som påløper PF på grunn av brudd på salgsbetingelsene skal betales av kunde.

Taushetsplikt

Partene skal ikke la uvedkommende få adgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger, samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

Etiske og rettslige regler om markedsføring, brudd på bransjekutyme

Oppdragsgiver er ansvarlig for at opplysninger som gis til produsenten ikke kan bryte med bransjekutyme, lovgivning, rettigheter o.l.

Produsenten er med denne begrensning ansvarlig for at prosjektet ikke strider mot lovverket innen markedsføring, eller bransjens etiske regler (Kreativt Forum, Det Internasjonale Handelskammer). Oppdragsgiver har det endelige ansvar for at prosjektet ikke rammes av relevant lovgivning.

Force majeure

Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv eller det verk som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverandører. Som force majeure regnes dessuten innskrenkning i tilførelsen av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

Tvister

Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo Byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

PF forbeholder seg retten til å endre salgsbetingelsene uten forutgående varsel.


Last ned PDF